A oes gennych ateb sydd wedi’i brofi o ran mater cymdeithasol yr ydych yn gwybod y gallai helpu hyd yn oed fwy o bobl? A ydych yn edrych i atgyfnerthu eich sgiliau a gwybodaeth i wneud i hynny ddigwydd?

Bydd Scale Accelerator: Leaders of Scale yn cyflwyno’r wybodaeth a’r hyder i ddau o aelodau eich tîm i arwain eich sefydliad ar lwybr i gyrraedd mwy o bobl.

Gan ddefnyddio dull ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’, bydd y rhaglen yn eich rhoi ar flaen eich sefydliad i yrru ei daith o gynnydd. Fe fyddwch yn ennill yr amser, y lle a’r gefnogaeth i ystyried, datblygu eich cynlluniau cynnydd, a symud ymlaen gyda hwy trwy ddefnyddio’r hyn a ddysgir o’r rhaglen yn uniongyrchol o fewn eich sefydliad.

Fe fyddwch yn dysgu ochr yn ochr â chohort o arweinwyr cymdeithasol gyda photensial enfawr sydd wedi’u dewis yn ofalus, gan gymryd rhan mewn setiau dysgu gweithgar a gweithgareddau dysgu eraill gyda chymheiriaid lle y byddwch yn herio, cefnogi ac yn ysbrydoli eich gilydd.

Erbyn diwedd y rhaglen, fe fydd gennych:

 • Gynllun eglur y gellir ei weithredu i wneud cynnydd yn gynaliadwy
 • Fframweithiau a dulliau cymorth i’w cyflwyno’n ôl i’ch tîm
 • Yr wybodaeth a’r hyder i arwain taith eich sefydliad tuag at gynnydd

Mae ceisiadau ar agor tan 17 Ionawr am 11:59pm. Cynhelir y rhaglen rhwng mis Mawrth a mis Awst 2022.

MANYLION Y RHAGLEN

Ffioedd y Rhaglen

Diolch i arian oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae gennym amrywiol opsiynau ar gael, gyda nifer cyfyngedig o leoedd sydd wedi’i sybsideiddio’n fawr am £800.

Dyma’r cyfle olaf i gael mynediad at y lleoedd hyn sydd wedi’u sybsideiddio, felly peidiwch â cholli’r cyfle!

Dyddiadau

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal rhwng mis Mawrth a mis Awst 2022.

Ymrwymiad amser

Bydd dau aelod o’ch tîm yn cymryd rhan, gyda’r disgwyl iddynt ymrwymo tua 11 diwrnod sydd wedi’u lledaenu dros gyfnod o 6 mis.

Lleoliad

Cynhelir y rhaglen ar-lein.

Y BUDDION TYMOR HIR

Wedi derbyn cefnogaeth oddi wrth Spring Impact, mae sefydliadau wedi:

 • Estyn eu hateb i leoliadau niferus“Rydym wedi gallu dyblu maint ein gwaith.” (Ymgeisydd blaenorol)
 • Cael mynediad at arian i ddilyn eu taith o gynnyddmae nifer o’n Halwmni yn dweud fod Scale Accelerator wedi eu helpu i ddatgloi arian newydd.
 • Dynodi partneriaid o ansawdd uchel i weithio gyda hwy – gweler ein hastudiaeth achos WeVolution yma.
 • Canfod ffyrdd i gyrraedd mwy o bobl yn gynaliadwy“Ar y dechrau, nid oeddem yn siŵr am ein cyfeiriad fel sefydliad. Wedi un flwyddyn, roeddem yn cyflawni cynaliadwyedd.” (Cyfranogwr blaenorol)
 • Datblygu symudiadau i roi cynnydd mewn newidiadau i systemau ar waithgweler ein hastudiaeth achos Mayday yma.

Deilliannau trefniadaethol

Bydd y rhaglen yn eich helpu i arwain eich sefydliad tuag at gyrraedd rhagor o bobl. Fe fyddwch yn gadael gyda:

 • Chynllun gweithredu a strategaeth eglur i efelychu ac atgynhyrchu eich ateb sydd wedi’i brofi
 • Cefnogaeth oddi wrth eich tîm a bwrdd
 • Fframweithiau a phecynnau cymorth ymarferol y gellir eu trosglwyddo i feithrin capasiti a gallu eich tîm ehangach
 • Achos cryf i’w gyflwyno i ariannwyr a phartneriaid“Mae cael yr amser wedi’i bennu yn fy nyddiadur i ganolbwyntio ar y maes hwn wedi cefnogi datblygiad a thwf y sefydliad. Yn aruthrol.” – Vicki Dawson, The Sleep Charity

Deilliannau datblygu proffesiynol

Bydd dau aelod o’ch tîm yn derbyn y galluoedd a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i yrru newid trefniadaethol, gan adael â/ag:

 • Sgiliau arweinyddiaeth hanfodol – gan gynnwys modelu ariannol ar gyfer eich model atgynhyrchu, rheoli newid, meddwl strategol a datblygiad
 • Rhwydwaith cymheiriaid o arweinwyr cymdeithasol blaengar i’ch cefnogi chi
 • Gwybodaeth i ddatblygu strategaeth a model cynnydd, ac i’w haddasu fel y byddwch yn dysgu
 • Y lle a’r amser i fyfyrio ar eich cynlluniau cynnydd
 • Gwybodaeth a sgiliau y gellir eu trosglwyddo i raglenni eraill neu ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol

“Mae [Arweinwyr Cynnydd] wedi rhoi’r hygrededd i mi yrru’r gwaith ymlaen gydag uwch arweinwyr yn fewnol.” – Samantha Sherratt, Red Balloon Learner Centres

Rwyf wedi bod yn llawn o wybodaeth newydd i bob diben, ac mae hyn wedi rhoi ffordd newydd o feddwl i mi am gynnydd ac effaith. Fe fyddwn wedi hoffi bod ar y cwrs hwn 8 mlynedd yn ôl.

Rosie Axon, Chiltern Music Therapy

AR GYFER PWY MAE’R RHAGLEN

Mae’r rhaglen ar gyfer arweinwyr sefydliadau sy’n bwriadu atgynhyrchu ateb sydd wedi’i brofi. Rydym yn chwilio am ddau arweinydd o bob sefydliad sy’n:

 • Gweithio i sefydliad nid-er-elw o unrhyw faint – os oes gennych ateb sydd wedi’i brofi a’ch bod yn dechrau ystyried cynnydd trwy efelychu ac atgynhyrchu, dyma’r rhaglen i chi
 • Awyddus i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder i yrru taith eu sefydliad hyd at gynnydd
 • Gweithio mewn rolau sy’n canolbwyntio ar strategaeth a chynaliadwyedd yn y dyfodol
 • Gallu ymrwymo’r gallu i ymgysylltu gyda’r rhaglen, 11 diwrnod trwy gydol y rhaglen 6 mis.

Rhaid i’r holl ymgeiswyr weithio i elusennau cofrestredig neu fentrau cymdeithasol gyda phrosiect a leolir yn y DU. Gwiriwch y meini prawf cymhwyster llawn trwy ein cwis.

DDIM YN SIŴR OS YDY HYN YN ADDAS I CHI?

Os ydych eisiau cefnogaeth sydd wedi’i deilwra fwy, edrychwch ar ein llwybr Scale Accelerator: Ymgynghoriaeth Arbenigol.

ELFENNAU’R RHAGLEN

Dysgu gyda’n gilydd

Bydd y rhaglen yn cynnwys cohort o ddim ond 6-8 o sefydliadau a ddewisir yn ofalus gyda photensial enfawr sy’n ymroddedig tuag at gynyddu eu cenhadaeth fel y gallant gyflawni effaith fwy. Bydd y grŵp bychan, dethol hwn yn caniatáu i chi feithrin perthnasoedd dyfnach – fe fyddwch yn cael:

 • Rhannu syniadau ac adeiladu ar yr hyn rydych yn ei ddysgu trwy gydol y sesiynau hyfforddi
 • Rhannu heriau a chefnogi eich gilydd (e.e. trwy setiau a digwyddiadau dysgu gweithgar rheolaidd)
 • Clywed oddi sefydliadau alwmni sydd wedi cynyddu eisoes a siarad gyda hwy

“Roedd yn ddefnyddiol iawn i gael y cyfle i gwrdd â sefydliadau eraill sydd ar wahanol gamau o gynyddu.” Cyfranogwr blaenorol gydag Arweinwyr Cynnydd

Sesiynau hyfforddi

Bydd y rhaglen yn cynnwys dau aelod o’ch tîm, sy’n cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddiant grŵp gyda thîm o arbenigwyr cynyddu a chyfranogwyr eraill. Dyma lle y byddwch yn dysgu’r prif syniadau a sut i’w cymhwyso hwy i’ch sefydliadau. Fe fyddant yn trafod y pedwar modiwl canlynol:

 • Paratoi i Gynyddu
 • Datblygu Strategaeth Gynyddu
 • Dylunio model cynyddu
 • Creu cynllun gweithredu a sesiwn cyflwyno neges i ariannwyr a phartneriaid

“Roedd y rhaglen hon yn gwbl drawsnewidiol i ni, gan roi eglurdeb, cyfarwyddyd a chynllun i ni a wnaeth ein symud ymlaen yn gyflym” –  Mayday Trust

Cefnogaeth 1 i 1

Fe fyddwch yn derbyn cefnogaeth oddi wrth ein tîm o ymgynghorwyr, gan gynnwys:

 • Galwadau hyfforddi (oddeutu 8 x galwad 1 awr) gydag ymgynghorydd Sping Impact penodedig yn ystod y prif gerrig milltir trwy gydol y rhaglen
 • Cefnogaeth mewn modelu ariannol oddi wrth ymgynghorydd arbenigol, a fydd yn rhannu templedi, awgrymiadau, ac adborth ar eich gwaith

“Mae wedi ein helpu trwy ein dal yn atebol dros wneud y gwaith pwysig hwn i bob diben” – Lisa Artis, The Sleep Charity

Cwrdd â’r hyfforddwyr

Bydd ein tîm o arbenigwyr cynnydd yn eich helpu i ddysgu’r cyfan sydd angen i chi wybod am gynyddu, ac yn eich cefnogi trwy’r rhaglen

Alice Metcalf, Uwch Ymgynghorydd Spring Impact a Nikesh Sharma, Ymgynghorydd Spring Impact fydd yn arwain y rhaglen eleni.

“Mae’r ymgynghorwyr wedi cyflwyno her uniongyrchol wirioneddol i ni. Dydyn nhw heb fod ofn gofyn y cwestiynau anodd.” – Josh Cronin, Evolve

CYFARWYDDYD PRISIO

Diolch i arian oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym yn gallu gweithredu strwythur prisio ‘talu’r hyn y gallwch’. Gwir gost lle unigol ar y rhaglen yw £10,000 gan gynnwys TAW. Mae’r cyfarwyddyd isod yn eich helpu chi i wneud eich penderfyniad am ba bris sy’n addas i chi.

 • £5,000 + TAW – i sefydliadau sydd mewn sefyllfa i ariannu eu lle. Rydym yn tybio y bydd sefydliadau gyda refeniw o dros £1 miliwn y flwyddyn yn gallu ffitio i mewn i’r categori hwn yn gyffredinol. Mae mwy o leoedd ar gael am y pris hwn yn hytrach na’r cyfraddau sydd wedi’u sybsideiddio.
 • £3,000 + TAW – i sefydliadau gyda refeniw o tua £400,000 neu uwch, a fyddai’n hoffi cynyddu eu tebygolrwydd o sicrhau lle, gan fod lleoedd sydd wedi’u sybsideiddio’n fawr yn gyfyngedig.
 • £800 + TAW – mae gennym nifer fach o leoedd am y pris hwn. Bwriedir y rhain ar gyfer sefydliadau gyda refeniw o lai na £400,000, neu ar gyfer sefydliadau o unrhyw faint gyda photensial mawr i gynyddu ac nad ydynt yn gallu fforddio’r pris uwch. Dewiswch hyn os oes gennych ddiddordeb yn y rhaglen ond na allwch ganfod y gyllideb ar gyfer yr opsiynau prisiau eraill.

Rydym yn gwybod fod pob sefydliad mewn gwirionedd yn wahanol, felly ni fwriedir i hyn fod yn rhagnodol. Rydym yn ymwybodol fod cronfeydd trefniadaethol wrth gefn yn gallu amrywio, beth bynnag fo refeniw blynyddol eich sefydliad.

Felly os oes gennych ddiddordeb yn y rhaglen ond na allwch dalu’r swm a awgrymir, ewch ati i ymgeisio ar gyfer un o’n lleoedd sydd wedi’i sybsideiddio mwy – dyna yw eu bwriad!

CWESTIYNAU CYSON

Nid ydym yn sefydliad o fewn y DU. Allwn ni barhau i ymgeisio?

Yn anffodus, dim ond ar gyfer sefydliadau a leolir o fewn y DU sy’n edrych i gynyddu effaith eu hymyriadau yn y DU y mae’r rhaglen hon, gan fod hyn yn amod gan ein hariannwyr, sef Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Os ydych yn edrych am gefnogaeth i gynyddu, edrychwch ar ein cefnogaeth ymgynghoriaeth ac mae croeso i chi gysylltu er mwyn archwilio pa opsiynau fyddai’n dda i chi.

Beth fydd yn cael ei ddisgwyl ohonom?

To make the most out of this opportunity and make the programme a success, the two participants per organisation will be expected to take part in multiple sessions and exercises throughout the duration of the programme. 

I wneud y mwyaf o’r cyfle hwn ac i wneud y rhaglen yn llwyddiant, bydd disgwyl i ddau gyfranogwr fesul sefydliad i gymryd rhan mewn sesiynau ac ymarferion niferus trwy gydol hyd y rhaglen.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • Sesiynau grŵp: Dyma fannau cyswllt gyda Spring Impact a chyfranogwyr eraill. Bydd y sesiynau hyn yn trafod yr amcanion dysgu, sefydlu, crynhoi a gorffen a myfyriadau ar bob cyfnod dwys
 • Cyfnodau dwys: Bydd y rhain yn gyfnodau 2-4 wythnos dwys gyda sesiynau grŵp lluosog lle y byddwch yn dysgu’r prif syniadau a sut i’w cymhwyso hwy i’ch sefydliadau.
 • ​​Ymgysylltu fel tîm: Dewch â’ch tîm a’ch rhanddeiliaid ar eich taith o gynnydd ac mae datblygu cefnogaeth yn hanfodol i lwyddiant eich ymdrechion cynyddu. Trwy gydol y rhaglen, fe fydd disgwyl i chi ymgysylltu â’ch tîm. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau megis hwyluso gweithdai gyda’ch tîm.
 • Paratoi a Gwaith Cartref: Fe fydd disgwyl i chi dreulio amser y tu allan i’r sesiynau hyfforddiant grŵp i ymgysylltu gyda pharatoi deunyddiau, gorffen gweithgareddau o’r sesiynau hyfforddiant grŵp, myfyrio ac ymgysylltu gyda’ch aelodau tîm, a pharatoi ar gyfer galwadau hyfforddi.

Faint o amser fydd yn ofynnol gan ein tîm?

Byddai’r ddau arweinydd cynnydd angen ymrwymo oddeutu 11 diwrnod o’u hamser ar gyfer y rhaglen, gan ledaenu hyn dros gyfnod o 6 mis. Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro i gynnwys cyfnodau dwys ar gyfer pob un o’r 4 modiwl sy’n cynnwys cyfnod dwys gyda therfyn amser penodol o ddwy wythnos hyd fis, gyda sesiynau grŵp niferus, bob yn ail fis, lle y byddwch yn dysgu’r prif syniadau gyda chyfnod o amser heb unrhyw sesiynau grŵp i ddilyn hyn, oddeutu 3-4 wythnos, fel y gallwch gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu a’r prif ganfyddiadau i’ch sefydliadau gan fyfyrio ar y cynnydd.

Rydym yn tybio y bydd yr ymrwymiad amser fel a ganlyn:

 • Mynychu sesiynau grŵp (oddeutu 4-8 awr bob yn ail fis)
 • Paratoi ar gyfer sesiynau gan gynnwys ymgysylltu gyda deunyddiau paratoi, cwblhau tasgau gwaith cartref, myfyrio ar gynnydd (oddeutu 2 awr yr wythnos yn ystod y cyfnodau dwys)
 • Ychydig o amser i wneud ymchwil bras ar y farchnad a modelu ariannol ar adegau perthnasol
 • Hwyluso o leiaf 3 sesiwn gwaith mewnol gyda’ch tîm a rhanddeiliaid i weithio trwy’r cwestiynau ac ymarferion o’r hyfforddiant (oddeutu 3 awr fesul sesiwn gwaith)
 • Mynychu sesiwn hyfforddi 1 awr o hyd (cyfanswm o 8) trwy gydol y rhaglen
 • Hanner diwrnod y mis ar gyfer digwyddiad cohort.

A oes angen i’m sefydliad weithio o fewn sector benodol i ymgeisio?

Na. Nid ydym yn canolbwyntio ar unrhyw sector benodol ar gyfer y cohort nesaf. Cyhyd â’ch bod yn sefydliad nid-er-elw a leolir yn y DU sy’n diwallu’r meini prawf cymhwyster, gallwch ymgeisio. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn ceisiadau oddi wrth:

 • Sefydliadau sy’n trafod mater sydd wedi gwaethygu o ganlyniad i COVID-19
 • Sefydliadau a leolir yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban
 • Sefydliadau dan arweiniad pobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon
 • Sefydliadau sy’n cefnogi grwpiau BAME a/’neu gydag arweinyddiaeth BAME

A oes angen i mi fod mewn rôl arweinyddiaeth benodol i allu ymgeisio?

Argymhellir y rhaglen ar gyfer arweinwyr sydd yn:

 • Gweithio mewn rolau sy’n canolbwyntio ar strategaeth a chynaliadwyedd yn y dyfodol
 • Awyddus i feithrin y sgiliau a’r hyder i yrru taith eu sefydliad hyd at gynnydd
 • Gallu ymrwymo’r amser a’r capasiti i ymgysylltu â’r rhaglen, 11 diwrnod trwy gydol y rhaglen 6 mis

CYFRANOGWYR BLAENOROL SCALE ACCELERATOR

Welsh translation

Age UK Cheshire provides care and support services to elderly people including physical and mental health and be an active member of their community. This in turn empowers them to love later life. We worked with Age UK Cheshire to explore how their Men in Sheds programme could be scaled up.

Welsh translation
Through the Rose Vouchers for Fruit & Veg Project, Alexandra Rose Charity gives families the spending power to eat good food. They work directly with children’s centres and community organisations supporting families in need, alongside market traders, to provide weekly Rose Vouchers, which can be spent on fruit and veg at local markets.
Welsh translation

A Band of Brothers is a nonprofit established by men committed to positive social change through personal development and community building. A Band of Brothers was a participant in our first UK Scale Accelerator  programme.

Welsh translation

Bikeworks is a London based non-profit social enterprise that uses cycling as a tool to tackle social and environmental challenges in the community. It aims to build a diverse cycling community, initiate capability of mechanical skills and supports businesses to be greener.

Welsh translation
CoachBright is a social mobility charity on a mission to support young people from disadvantaged backgrounds in becoming confident, independent, and resilient so they can lead the lives they want.

They partner with Primary and Secondary schools and universities in England to run face-to-face and virtual coaching programmes. Through partnering young people with relatable role models, we aim to raise their confidence, independence and attainment.

Welsh translation
Since 2006, Commonweal has enabled experts and partner organisations to trial and test new ideas, approaches, and models designed to improve the lives of vulnerable or marginalised groups through property-based pilot projects.
Welsh translation

Core Arts is a not-for-profit Social Business. They promote positive mental health and well-being through creative learning.

We are running a full timetable of COVID-secure in-person creative courses at our centre and online Zoom courses, ideal for those who are self-isolating or prefer distance learning. 

Welsh translation
At EQUIP, they envision empowering all teams involved in primary care to make improvements on an ongoing basis, which would have a tangible impact on staff joy and user experience.

EQUIP is a Quality Improvement programme that has been working with teams in primary care since 2016. They encourage our staff and citizens to become change agents and create a passionate community of practice.

Welsh translation
At Evolve, they work to transform the lives of children and young people by developing their attitude, agency and aspirations.
Welsh translation
Expert Link is a peer-led organisation championing the voice of people with lived experience of multiple disadvantages, including homelessness, mental health issues, substance misuse, offending, domestic violence and abuse. They aim to inspire, support and champion co-production, with the voices of people with lived experience at our heart.
Welsh translation
Franklin Scholars was founded in 2013 with the goal of using peer mentoring to help students in the transition into secondary school. In the ten years since, they have now worked in over 80 secondary schools across nine regions of England, providing in-school literacy or numeracy-focused peer-mentoring programmes, using our social and emotional skills development framework. This programme has now reached over 4,000 young people.
Welsh translation
Greater Manchester Immigration Aid Unit is a voluntary organisation supporting people subject to immigration control for over 25 years. They offer free legal immigration advice, representation and support services to people seeking asylum, refugees, children and vulnerable adults.
Welsh translation

Groundswell is a nonprofit which works to tackle homelessness by working with homeless people and enable othem to take more control of their lives, have a greater influence on services, and therefore set a chain reaction of togetherness and opportunity. We worked with Groundswell to scale the impact of their Homeless Health Peer Advocacy Programme that partners former homeless with current homeless, to ensure health appointments are met.

Welsh translation
KeyRing is a charity that provides social care support in England and Wales. Since 1990 our support has started with the simple question ‘what do you want from life?’ They connect people and inspire them to build the life they want.
Welsh translation

Leonard Cheshire Disability is a nonprofit supporting disabled people in the UK and around the world to remain active members of society, fulfil their potential and establish their independence.  We specifically helped Leonard Cheshire to scale their CAN DO project: a volunteer programme for 16-35-year-olds across the UK.

 
Welsh translation
Mayday Trust transformed itself from a traditional charity providing supported accommodation services, to a nationally-recognised voice for radical systems change. When Mayday heard from people that traditional services were failing to help and they were becoming trapped in broken systems, Mayday set about to transform the services it offered.
Welsh translation
My Sisters Place are a Domestic Abuse Support Service and we provide support to those who have or who are experiencing domestic abuse. The service offers both practical, holistic and therapeutic support in regards to domestic abuse. Referrals to the service are accepted from a range of external agencies and self-referrals direct from the client. We are a needs led service using a trauma-informed approach.
Welsh translation
At NCT, they envision that everyone who becomes a parent feels confident, connected, and safe because they believe parents help build the foundations of the future. That's why NCT is a charity with a clear and singular mission – they support people as they become parents. They’re here for you through pregnancy, birth, and early parenthood.
Welsh translation

RECLAIM is a social change organisation that challenges the homogeneity that exists in the leadership profiles across UK society and supports youths and the working class people.

 
Welsh translation

Safer Places is a nonprofit which provides a comprehensive range of services to adults and children affected by domestic and sexual abuse, not only offering safe accommodation (West Essex, Mid Essex, Hertfordshire and Southend) but helping victims to overcome these experiences and build a better future for themselves.

Welsh translation
Spark Inside uses coaching to unlock individuals' potential and drive culture change in the criminal justice system so that rehabilitation is possible.
Welsh translation

Staying Put is a UK nonprofit which offers a range of services to victims and survivors of domestic abuse and aims to empower them to safely remain in their own home and community.

Welsh translation

Street Doctors is a UK nonprofit who change the lives of high risk young people by giving them the skills they need to deliver life-saving first aid. Through the programme Street Doctors aim to increase the confidence and aspirations of youths, give them a sense of responsibility for their actions and help them to change their attitudes towards violence.

We facilitated an initial workshop with Street Doctors to consider their replication potential and are now providing ongoing support and advice to Street Doctors as they develop a replication model for international expansion.

Welsh translation
Streetwise Opera enables people who’ve experienced homelessness to find inspiration and empowerment while rebuilding their lives and identities.
Welsh translation

TLC: Talk, Listen, Change is a relationship charity that has supported people in North England for over 40 years.

They aim to ensure that everyone within our community benefits from good emotional well-being, and the key to this is maintaining safe, healthy, and happy relationships.

Welsh translation

The Reader is an award winning UK social enterprise working to connecting people with great literature through shared reading. Furthermore, it pioneers the use of shared reading to improve well-being, reduce social isolation and build resilience across diverse communities.

Welsh translation

Tide works to expand the UK-wide network of carers and dementia professionals and raise awareness of the needs of unpaid carers of people with dementia. 

Welsh translation

Vi-ability, based in North Wales, is a social enterprise working with young adults to transform struggling community sports clubs into viable, thriving businesses and hubs, using this as a catalyst for entrepreneurship and engaging youths into local communities. It provides opportunities to develop skills by offering training, work experience and qualifications in commercial sports management.

Welsh translation
At WEvolution, they nurture collectives called Small, Powerful Groups: meaningful, resourceful and accountable communities where everyone can be a change-maker and an entrepreneur.
Welsh translation
Action West London is a social enterprise that runs Acton Street Market, which brings diverse communities together by creating entrepreneurial opportunities and an inclusive, high profile public space.
Welsh translation
Urban Uprising is a Scotland-based charity using rock-climbing to improve the wellbeing of at-risk 8 to 18 year olds in the UK who are disadvantaged by poverty, health and other inequalities.
Welsh translation
Settle is a London charity that supports vulnerable young people moving into their first home, as part of a mission to break the cycle of youth homelessness
Welsh translation
PeacePlayers International is a cross-community charity that uses basketball to unite, educate and inspire young people in Northern Ireland, as a means to promote peace and reconciliation
Welsh translation
Social Bite is a social enterprise running an employment support programme for vulnerable and marginalised people experiencing homelessness across Scotland
Welsh translation
Humber All Nations Alliance is a charity promoting the  well-being of Black and Minority Ethnic (BAME) and migrant communities throughout Hull and the Humber.
Press enter to search or esc to cancel