A oes mater cymdeithasol taer yr ydych yn angerddol yn ei gylch? A ydych yn teimlo y dylai eich sefydliad wneud hyd yn oed fwy i’w ddatrys?

Rhaglen Cynyddu effaith 6 mis sydd wedi’i ariannu’n llwyr yw Scale Accelerator ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol a leolir yn y DU sy’n uchelgeisiol am effaith.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (a adwaenwyd yn flaenorol fel y Gronfa Loteri Fawr), mae sefydliadau yn cael mynediad at dîm ymroddedig o ymgynghorwyr arbenigol ac yn ymuno â grŵp bychan o sefydliadau eraill ar daith debyg.

Mae’r cyfnod derbyn ceisiadau ar agor yn awr.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12 Awst 2020

Dyddiad dechrau’r rhaglen: Tachwedd 2020

Cofrestru eich diddordeb

Nodwch eich manylion isod i gadw golwg ar wybodaeth allweddol a diweddariadau!

Bydd sefydliadau yn gadael Scale Accelerator gyda:

 • Strategaeth glir i gynyddu eich effaith, wedi’i lunio mewn cydweithrediad â’ch tîm
 • Dealltwriaeth o oblygiadau eich strategaeth, a chynllun i symud ymlaen gyda hyn
 • Dealltwriaeth o oblygiadau ariannol eich cynlluniau, a phecyn cymorth i gadw golwg ar y goblygiadau hyn yn barhaus
 • Achos cryf i’w gyflwyno i ariannwyr a phartneriaid
 • Yr eglurdeb, hyder a’r gallu i symud ymlaen gyda’ch cynlluniau
 • Rhwydwaith cefnogol o arweinwyr cymdeithasol eraill

Fe fyddwn yn darparu adroddiad manwl, model ariannol a map cyfeirio eglur i chi fynd gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig dau lwybr ar gyfer cohort mis Tachwedd 2020.

A oes gennych ateb gwych yr ydych yn gwybod sydd angen cyrraedd rhagor o bobl? Eisiau gweld sut i wneud i hynny ddigwydd mewn ffordd gynaliadwy?

Llwybr 1

Bydd llwybr 1 yn eich helpu i weld sut i gynyddu eich effaith heb angen tyfu eich sefydliad o angenraid. Fe fyddwn yn gweithio’n gydweithredol gyda chi i feddwl trwy sut y gallai eich rhaglen edrych mewn lleoliadau newydd, pa bartneriaid allai roi eich ateb ar waith yn rhywle arall, a sut allai eu perthnasoedd fod gyda’r partneriaid hynny.

“Roedd yna lawer o alw ond nid oedd gennym ffordd bendant i bartneru gyda’r bobl oedd yn gyrru’r syniad ymlaen … nawr, trwy Scale Accelerator, mae gennym ffordd fwy ffurfiol ymlaen” (Wevolution)

Ymgeisiwch am lwybr 1 yma. Os hoffech gyflwyno cais yn y Gymraeg, anfonwch e-bost at hannah.barker@springimpact.org

Mae COVID-19 wedi newid cymaint o bethau. A ydych yn edrych i newid wrth gamu ymlaen gyda’r ffordd yr ydych yn gweithio i gynyddu effaith mewn byd gwahanol iawn?

Llwybr 2

Mae Llwybr 2 ar gyfer sefydliadau sydd wedi cyrraedd pwynt critigol ac angen newid cyfeiriad, blaenoriaethu ac addasu i gael cymaint o effaith ag sy’n bosibl. Efallai fod eich adnoddau wedi cael eu hestyn, a bod angen i chi feddwl am le i fuddsoddi eich effaith a gwneud mwy am lai. Efallai eich bod yn ystyried newid yn y ffordd rydych yn gweithio gyda phartneriaid ac eisiau meddwl sut i feithrin cydweithrediadau cryf sy’n parhau am hir. Neu efallai fod gennych ateb gwych yr ydych yn gwybod fod angen ei addasu cyn ei fod yn barod i’w gyflwyno i ragor o leoliadau.
Pa bynnag gwestiwn strategol allweddol sydd gennych, fe fyddwn yn gweithio’n gydweithredol gyda chi i roi hyder i’ch tîm ac eglurdeb ar sut i gynyddu effaith.

“Mae wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i’r gwaith yr ydym yn mynd i’w wneud yn y dyfodol” (Franklin Scholars)

Ymgeisiwch am lwybr 2 yma. Os hoffech gyflwyno cais yn y Gymraeg, anfonwch e-bost at hannah.barker@springimpact.org

“Mae’r rhaglen wedi bod yn wirioneddol drawsnewidiol i ni, gan roi eglurdeb, cyfarwyddyd a chynllun sydd wedi cyflymu ein cynydd ymlaen!”

— Mayday Trust

Beth mae Scale Accelerator yn ei olygu?

Ymgynghoriaeth Bwrpasol

Cefnogaeth sydd wedi’i theilwra

Bydd sefydliadau ar y ddau lwybr yn derbyn gwerth £30,000 o gefnogaeth ymgynghoriaeth oddi wrth dîm ymroddedig o ymgynghorwyr  (gallwch eu cwrdd yma!)

Bydd ymgynghorwyr yn gweithio gyda chi dros y 6 mis i:

 • Ddiffinio strategaeth ar sut i gynyddu eich effaith
 • Archwilio gwahanol lwybrau i gynnal a chynyddu effaith gan ystyried yr hyn sy’n iawn i chi
 • Deall goblygiadau ariannol eich cynlluniau ar gyfer effaith

Wedi’r cyfnod hwn, bydd y tîm ymgynghorol yn cynnig cefnogaeth llai dwys i’ch sefydliad dros y flwyddyn ganlynol, gan eich helpu i fynd i’r afael â’r heriau fel y byddwch yn cyflwyno eich cynlluniau. Fe fyddwn yn partneru gydag arbenigwyr y sector i’ch cefnogi chi ac i drafod eich sialensiau technegol penodol, megis monitro a gwerthuso neu farchnata.

Ymuno â cohort

Dysgu gyda’n gilydd

Ochr yn ochr â’r gwasanaeth ymgynghoriaeth bwrpasol, bydd cyfres o ddigwyddiadau cohort yn caniatáu i chi:

 • Adeiladu perthnasoedd cefnogol, sy’n parhau am hir gyda sefydliadau cymdeithasol eraill
 • Rhannu profiadau a dysgu o sefydliadau sydd ar daith debyg
 • Uwchsgilio eich tîm a chreu iaith a fframwaith a rennir ynghylch cynyddu effaith

Cyfleoedd Rhwydweithio

Rhwydwaith Alumni

Gallwch fod yn rhan o’n alumni mawreddog o gohortau Scale Accelerator. Gallwch barhau i wneud cysylltiadau a chefnogi eich gilydd ar eich teithiau.

Sut fyddaf yn gwybod fod Scale Accelerator yn addas i mi?

Ceisiwch ateb tri chwestiwn allweddol.

A ydych yn elusen neu fenter gymdeithasol a leolir yn y DU gyda dyfeisgarwch cymdeithasol sydd wedi’i brofi?

A ydych eisiau gweithio’n gydweithredol gydag ymgynghorwyr allanol i lunio strategaeth i gynyddu eich effaith?

(nid yw’r rhaglen yn addas i’r rheini sy’n chwilio am atebion parod a chyflym!)

Ai Tachwedd 2020 yw’r amser cywir i chi feddwl yn strategol ac yn uchelgeisiol am sut i gyflawni effaith?

Meddwl eich bod yn addas ar gyfer y rhaglen?

Sut beth yw’r broses ymgeisio?

1. Gwiriwch eich cymhwyster

2. Cais ysgrifenedig neu fideo

Os ydych yn diwallu ein holl feini prawf allweddol, fe fyddwch yn derbyn gwahoddiad i gwblhau cais ysgrifenedig neu fideo (eich dewis chi!)

Fe fydd ychydig o gwestiynau’n cael eu gofyn i chi am eich gwaith ymyrraeth, eich uchelgeisiau a’ch diddordeb mewn Scale Accelerator.

Os hoffech gyflwyno cais yn y Gymraeg, anfonwch e-bost at hannah.barker@springimpact.org.

3. Hyfforddiant

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn derbyn gwahoddiad i ddiwrnod hyfforddi. Bydd hyn yn rhoi blas o’r profiad o weithio gyda Spring Impact ac yn eich helpu i benderfynu a yw’r rhaglen yn briodol i chi ai peidio!

Hyfforddiant ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer: 2 Medi (cadwch y dyddiad hwn yn rhydd)

4. Galwad ffôn

Wedi’r hyfforddiant, bydd nifer fechan o ymgeiswyr yn derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn galwadau ffôn dilynol gyda Spring Impact. Dyma gyfle i ni dwrio ychydig yn ddyfnach o ran yr hyn yr ydych ei angen o’r rhaglen a gwirio a ydym yn addas ar gyfer ein gilydd.

Cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer: 9 – 23 Medi

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu o ran eu llwyddiant ai peidio erbyn diwedd mis Medi. Yna bydd y cohort yn cael ei sefydlu ar gyfer dechrau mis Tachwedd 2020.

Cyfranogwyr blaenorol Scale Accelerator

Welsh version

Age UK Cheshire provides care and support services to elderly people including physical and mental health and be an active member of their community. This in turn empowers them to love later life. We worked with Age UK Cheshire to explore how their Men in Sheds programme could be scaled up.

Welsh version
Welsh version

A Band of Brothers is a nonprofit established by men committed to positive social change through personal development and community building. A Band of Brothers was a participant in our first UK Scale Accelerator  programme.

Welsh version

Bikeworks is a London based non-profit social enterprise that uses cycling as a tool to tackle social and environmental challenges in the community. It aims to build a diverse cycling community, initiate capability of mechanical skills and supports businesses to be greener.

Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version

Groundswell is a nonprofit which works to tackle homelessness by working with homeless people and enable othem to take more control of their lives, have a greater influence on services, and therefore set a chain reaction of togetherness and opportunity. We worked with Groundswell to scale the impact of their Homeless Health Peer Advocacy Programme that partners former homeless with current homeless, to ensure health appointments are met.

Welsh version
Welsh version

Leonard Cheshire Disability is a nonprofit supporting disabled people in the UK and around the world to remain active members of society, fulfil their potential and establish their independence.  We specifically helped Leonard Cheshire to scale their CAN DO project: a volunteer programme for 16-35-year-olds across the UK.

 
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version

RECLAIM is a social change organisation that challenges the homogeneity that exists in the leadership profiles across UK society and supports youths and the working class people.

 
Welsh version

Safer Places is a nonprofit which provides a comprehensive range of services to adults and children affected by domestic and sexual abuse, not only offering safe accommodation (West Essex, Mid Essex, Hertfordshire and Southend) but helping victims to overcome these experiences and build a better future for themselves.

Welsh version
Welsh version

Staying Put is a UK nonprofit which offers a range of services to victims and survivors of domestic abuse and aims to empower them to safely remain in their own home and community.

Welsh version

Street Doctors is a UK nonprofit who change the lives of high risk young people by giving them the skills they need to deliver life-saving first aid. Through the programme Street Doctors aim to increase the confidence and aspirations of youths, give them a sense of responsibility for their actions and help them to change their attitudes towards violence.

We facilitated an initial workshop with Street Doctors to consider their replication potential and are now providing ongoing support and advice to Street Doctors as they develop a replication model for international expansion.

Welsh version
Welsh version
Welsh version

The Reader is an award winning UK social enterprise working to connecting people with great literature through shared reading. Furthermore, it pioneers the use of shared reading to improve well-being, reduce social isolation and build resilience across diverse communities.

Welsh version
Welsh version

Vi-ability, based in North Wales, is a social enterprise working with young adults to transform struggling community sports clubs into viable, thriving businesses and hubs, using this as a catalyst for entrepreneurship and engaging youths into local communities. It provides opportunities to develop skills by offering training, work experience and qualifications in commercial sports management.

Welsh version
Press enter or esc to cancel