A oes mater cymdeithasol enbyd a pharhaus yr ydych yn angerddol am ei drafod? A ydych yn teimlo y dylai eich sefydliad wneud hyd yn oed mwy i’w ddatrys?

Mae Scale Accelerator yn cefnogi elusennau a mentrau cymdeithasol a leolir yn y DU sy’n uchelgeisiol am gyflwyno eu hatebion sydd wedi’u profi i fwy o bobl mewn rhagor o leoedd.

Bydd rhaglen 2021 yn cynnwys dau lwybr:

1. Scale Accelerator: Ymgynghoriaeth Ddwys – rhaglen 6 mis sydd wedi’i sybsideiddio’n helaeth ac yn cynnig gwerth £35,000 o waith ymgynghoriaeth, cefnogaeth strategol a chyfleoedd dysgu pwrpasol ymysg cyfoedion gyda rhwydwaith o arweinwyr cymdeithasol blaengar a dyfeisgar.

2. Scale Accelerator: Arweinwyr Cynnydd – rhaglen hyfforddi ddwys sy’n 4 mis o hyd er mwyn cefnogi arweinwyr sefydliadau sy’n cael eu gyrru gan genhadaeth i feithrin y sgiliau, gwybodaeth a’r dulliau sy’n angenrheidiol i fod yn asiantau dros newid o fewn eu sefydliadau.

Mae ceisiadau ar agor tan ddydd Llun, 12 Ebrill 2021, am 11:59pm.

Cofrestrwch eich diddordeb i wybod y diweddaraf.

Yr hyn i’w ddisgwyl gan Scale Accelerator

Y manteision tymor hir

Wedi derbyn cefnogaeth oddi wrth Spring Impact, mae sefydliadau wedi:

Ehangu eu hateb i nifer o leoliadau. “Rydym wedi gallu dyblu maint ein gwaith.”

Cael mynediad at nawdd i ddilyn eu taith o gynnydd a graddfa eu tyfiant. Mae nifer o fewn ein Alumni wedi dweud fod Scale Accelerator wedi eu helpu i ddatgloi nawdd.

Dynodi partneriaid o ansawdd uchel i weithio gyda hwy. “Mae ein nawdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn dda iawn, yn well nag erioed o’r blaen oherwydd y ffaith ein bod yn partneru gyda rhanddeiliaid allanol.”

Canfod ffyrdd i gyrraedd rhagor o bobl yn gynaliadwy. “Ar y dechrau, nid oeddem yn siŵr fel sefydliad am ein cyfeiriad. Wedi un flwyddyn, rydym yn llwyddo i gyflawni cynaliadwyedd.”

Meithrin a llunio symudiadau i effeithio cynnydd o ran newid mewn systemau. Gweler ein hastudiaeth achos Mayday yma.

Sefydlu undod ymysg eu tîm a’u bwrdd. “Rydym oll wedi dod ynghyd yn ein huchelgais i wneud cynnydd a symud graddfa.”

A OES GENNYCH ATEB GWYCH YR YDYCH YN GWYBOD SYDD ANGEN CYRRAEDD MWY O BOBL? EISIAU CANFOD SUT I WNEUD I HYNNY DDIGWYDD MEWN FFORDD GYNALIADWY?

YMGYNGHORIAETH DDWYS

Cynhelir hyn rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2021, gyda’r llwybr hwn yn cynnig gwerth dros £35,000 o gefnogaeth ymgynghoriaeth a dysgu pwrpasol rhwng cyfoedion.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i gyrraedd mwy o bobl (heb yr angen i dyfu a chynyddu eich sefydliad o angenraid!).

Fe fyddwn yn gweithio’n gydweithredol gyda chi i feddwl am sut y gallai eich rhaglen edrych mewn lleoliadau newydd, sut y gallech ystyried gweithio gyda phartneriaid i weithredu eich ateb mewn rhywle arall, a sut y gallech ganfod y cydbwysedd cywir rhwng cyrraedd rhagor o bobl a chynnal ansawdd eich ateb.

“Mae ein nawdd yn y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn dda iawn, yn well nag erioed oherwydd y ffaith ein bod yn bartner gyda rhanddeiliaid allanol” – (Cyfranogwr blaenorol)

A YDYCH YN ARWEINYDD CYMDEITHASOL SYDD EISIAU ARWAIN EICH SEFYDLIAD AR EI DAITH I GYRRAEDD MWY O BOBL?

ARWEINWYR CYNNYDD

Yn cael ei gynnal rhwng mis Mehefin a mis Medi 2021, fe fydd y llwybr hwn yn cyflwyno’r wybodaeth a’r gallu i ddau aelod o’ch tîm i wneud penderfyniadau strategol allweddol a dod yn asiantau dros newid o fewn eich sefydliad.

Fe fyddwch yn dysgu popeth y mae angen i chi ei wybod am gynnydd a graddfa (o’r brif fethodoleg a syniadau i ddulliau strategol a modelu ariannol), tra’n ennill y galluoedd arwain sy’n angenrheidiol i weithredu eich cynlluniau wrth symud ymlaen.

“Rwyf wedi dysgu pethau nad oeddwn yn gwybod oedd ei angen arnaf hyd yn oed am bwysigrwydd proses, strwythur a fframweithiau” – (Cyfranogwr blaenorol)

Roedd y rhaglen yn gwbl drawsnewidiol i ni, gan roi eglurdeb, cyfarwyddyd a chynllun a gyflymodd ein cynnydd ymlaen!

Mayday Trust

SUT YDW I’N GWYBOD PA LWYBR SYDD ORAU I MI?

Ymgynghoriaeth Ddwys

 • A ydych yn elusen neu fenter gymdeithasol a leolir yn y DU gyda refeniw blynyddol o dros £150k?
 • A yw eich sefydliad yn datrys angen cymdeithasol enbyd a pharhaus, ac yn gallu arddangos tystiolaeth o effaith?
 • A ydych yn meddwl o ddifrif am gynyddu?
 • A ydych eisiau eglurdeb, cyfarwyddyd ac arbenigedd strategol i symud ymlaen tuag at gynaliadwyedd?
 • Bydd cyfraniadau gan y sefydliadau sy’n cymryd rhan yn ofynnol. A fyddwch yn gallu sicrhau nawdd cyfatebol i ddarparu eich cyfraniad tuag at y rhaglen?

Os mai’r ateb yw ie, gallai’r llwybr hwn fod yn addas i chi.

Gwiriwch eich cymhwyster

Arweinwyr Cynnydd

 • A yw eich sefydliad yn gweithio i ddatrys angen cymdeithasol enbyd a pharhaus, ac yn gallu arddangos tystiolaeth o effaith?
 • A ydych yn arwain elusen neu fenter gymdeithasol a leolir yn y DU?
 • A fyddech yn hoffi bod wrth y llyw ac arwain taith eich sefydliad tuag at gynnydd?
 • A ydych eisoes wedi dechrau meddwl am gynyddu ac eisiau canfod yr ateb i gyflawni hyn?
 • Bydd y rhaglen Arweinwyr Cynnydd yn cynnwys dau unigolyn o’ch tîm, gydag un yn gweithredu fel arweinydd yn fewnol. A fydd gan yr arweinydd y gallu i ymrwymo – tua 10-11 ar draws 4 mis?

Os mai’r ateb yw ie, gallai’r llwybr hwn fod yn addas i chi.

Gwiriwch eich cymhwyster

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn ceisiadau oddi wrth:

 • Sefydliadau sy’n mynd i’r afael â mater sydd wedi gwaethygu o ganlyniad i COVID-19
 • Sefydliadau a leolir yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban 
 • Sefydliadau sy’n cael eu harwain gan bobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon 
 • Sefydliadau sy’n cefnogi grwpiau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) a/neu gydag arweinyddiaeth BAME.

BETH MAE CYFRANOGWYR BLAENOROL YN EI DDWEUD

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am brofiadau cyfranogwyr blaenorol.

DDIM YN SIŴR AI DYMA YW’R AMSER IAWN?

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Chi fydd y cyntaf i wybod pan fydd ceisiadau ar gyfer rhaglenni’r dyfodol yn agor.

EISIAU CANFOD MWY?

YMUNWCH ’N GWEMINAR

Gallwch ddod i wybod a yw’r rhaglen yn addas i chi a dysgu am brofiadau sefydliadau eraill.

Previous Scale Accelerator participants

Welsh version

Age UK Cheshire provides care and support services to elderly people including physical and mental health and be an active member of their community. This in turn empowers them to love later life. We worked with Age UK Cheshire to explore how their Men in Sheds programme could be scaled up.

Welsh version
Welsh version

A Band of Brothers is a nonprofit established by men committed to positive social change through personal development and community building. A Band of Brothers was a participant in our first UK Scale Accelerator  programme.

Welsh version

Bikeworks is a London based non-profit social enterprise that uses cycling as a tool to tackle social and environmental challenges in the community. It aims to build a diverse cycling community, initiate capability of mechanical skills and supports businesses to be greener.

Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version

Groundswell is a nonprofit which works to tackle homelessness by working with homeless people and enable othem to take more control of their lives, have a greater influence on services, and therefore set a chain reaction of togetherness and opportunity. We worked with Groundswell to scale the impact of their Homeless Health Peer Advocacy Programme that partners former homeless with current homeless, to ensure health appointments are met.

Welsh version
Welsh version

Leonard Cheshire Disability is a nonprofit supporting disabled people in the UK and around the world to remain active members of society, fulfil their potential and establish their independence.  We specifically helped Leonard Cheshire to scale their CAN DO project: a volunteer programme for 16-35-year-olds across the UK.

 
Welsh version
Welsh version
Welsh version
Welsh version

RECLAIM is a social change organisation that challenges the homogeneity that exists in the leadership profiles across UK society and supports youths and the working class people.

 
Welsh version

Safer Places is a nonprofit which provides a comprehensive range of services to adults and children affected by domestic and sexual abuse, not only offering safe accommodation (West Essex, Mid Essex, Hertfordshire and Southend) but helping victims to overcome these experiences and build a better future for themselves.

Welsh version
Welsh version

Staying Put is a UK nonprofit which offers a range of services to victims and survivors of domestic abuse and aims to empower them to safely remain in their own home and community.

Welsh version

Street Doctors is a UK nonprofit who change the lives of high risk young people by giving them the skills they need to deliver life-saving first aid. Through the programme Street Doctors aim to increase the confidence and aspirations of youths, give them a sense of responsibility for their actions and help them to change their attitudes towards violence.

We facilitated an initial workshop with Street Doctors to consider their replication potential and are now providing ongoing support and advice to Street Doctors as they develop a replication model for international expansion.

Welsh version
Welsh version
Welsh version

The Reader is an award winning UK social enterprise working to connecting people with great literature through shared reading. Furthermore, it pioneers the use of shared reading to improve well-being, reduce social isolation and build resilience across diverse communities.

Welsh version
Welsh version

Vi-ability, based in North Wales, is a social enterprise working with young adults to transform struggling community sports clubs into viable, thriving businesses and hubs, using this as a catalyst for entrepreneurship and engaging youths into local communities. It provides opportunities to develop skills by offering training, work experience and qualifications in commercial sports management.

Welsh version
Welsh version
Action West London is a social enterprise that runs Acton Street Market, which brings diverse communities together by creating entrepreneurial opportunities and an inclusive, high profile public space.
Welsh version
Urban Uprising is a Scotland-based charity using rock-climbing to improve the wellbeing of at-risk 8 to 18 year olds in the UK who are disadvantaged by poverty, health and other inequalities.
Welsh version
Settle is a London charity that supports vulnerable young people moving into their first home, as part of a mission to break the cycle of youth homelessness
Welsh version
PeacePlayers International is a cross-community charity that uses basketball to unite, educate and inspire young people in Northern Ireland, as a means to promote peace and reconciliation
Welsh version
Social Bite is a social enterprise running an employment support programme for vulnerable and marginalised people experiencing homelessness across Scotland
Welsh version
Humber All Nations Alliance is a charity promoting the  well-being of Black and Minority Ethnic (BAME) and migrant communities throughout Hull and the Humber.
Press enter to search or esc to cancel