Вие сте неправителствена организация (НПО), която работи за предотвратяване на ненужното разделяне на деца от техните семейства в България? Разполагате с дейност или услуга, която е валидирана и доказана като успешна и е с потенциал за още по-силен ефект? Желаете ли да получите необходимата подкрепа, за да се разшири обхватът и въздействието на Вашето решение по един устойчив начин?

Целта на „Скейл Акселерейтър: Здрава основа за децата“ е да се удвои броят на децата в страната, които да черпят ползи от решения със силен ефект за запазване на семействата и за създаване на колективна и мащабна промяна за и съвместно с общностите, които са най-засегнати от проблема, вкл. ромски общности и хора с увреждания.

„Скейл Акселерейтър“ е факт благодарение на Фонд „Мечтата на Таня“, под егидата на Швейцарската фондация за благотворителност (Swiss Philanthropy Foundation), за да предоставя консултантска подкрепа, изцяло с донорско финансиране, за разгръщане в по-голям мащаб на решения, които да гарантират, че децата ще растат в семейство, в което да се развиват пълноценно и да благоденстват. Нашето определение на „разгръщане на мащаба“ е увеличаването по устойчив начин на обхвата и въздействието на решения, които са доказали своята ефикасност и подкрепа за организации за промяна на политики, практики и поведение на национално ниво, за да се насърчава системна промяна.

„Скейл Акселерейтър“ ще Ви осигури интензивна и индивидуализирана подкрепа. С включването Ви ще работите съвместно с нашия екип консултанти, които са специалисти в областта на разгръщането на мащаба, както и с експерти, базирани в България. Те ще Ви осигуряват пряка практическа подкрепа, за да постигнете следното:

 • Създаване на основополагаща стратегия за разгръщане на мащаба
 • Разработване на приложими и ясни модели за разгръщане на мащаба и финансови модели, наред с въвеждане на необходимите вътрешни оперативни дейности, за да е осъществим и финансово устойчив пътят Ви към разгръщане на мащаба
 • Ангажиране на национални инициативи, както и привличане на публичния сектор и съответните институции за закрила на детето и благосъстоянието на семействата във Вашия път към разгръщането на мащаба, с оглед максимално реализиране на потенциала на Вашето решение за трайно дълбоко въздействие

Краен срок за кандидатстване: вторник, 12 септември 2023 г.

Искате ли да работите по програмата?

Ако сте ромски активист, фасилитатор или организация с ромско ръководство в България и имате интерес да ръководите иновативен подход с членове на местните ромски общности за съвместно създаване на нови решения за решаване на проблема с разделянето на семействата, разгледайте тази възможност.

Две направления за осъществяване на програмата

1. Експертна консултантска подкрепа: предвижда се индивидуализирана консултантска подкрепа, изцяло с донорско финансиране, за НПО, за срок до 3 години, с дейност или услуга с голям потенциал за успех при разгръщане на мащаба. Нашият екип консултанти в областта на разгръщане на мащаба и местните експерти ще предоставят непосредствена практическа техническа подкрепа, за да се намери най-подходящият начин да постигнете дългосрочно, устойчиво и широкообхватно въздействие. с вече открита процедура за кандидатстване

2. Лаборатория за социални иновации: това е подход за действие, който е колективен и воден от общността, за членове на ромски общности, общностни групи и организации, с желание съвместно да създават нови решения за решаване на проблема с разделянето на семейства в ромските общности. Ако желаете да разберете как да се включите, моля да регистрирате интереса си тук. процедурата за кандидатстване предстои да бъде открита в края на 2023 г

Експертна консултантска подкрепа

За кого е предназначена

Изискване за одобрение за Експертната консултантска подкрепа е решенията да са насочени към превенция на ненужното разделяне на деца от техните семейства, създаване на силни устои за децата, необходими за тяхното пълноценно развитие в семейна среда. По-долу можете да намерите повече информация за критериите и да проверите дали потенциално отговаряте на условията за допустимост, за да разберете дали този инструмент е подходящ за вас.

Целева област

Предотвратяване на ненужното извеждане на деца от техните семейства и настаняването им в институция или друга форма на резидентна грижа. Целевите области включват:

 • Укрепване на защитните фактори, които помагат за запазване на целостта на семействата 
 • Капацитет на общностите да реагират инициативно и навременно за посрещане на нуждите на детето, свързани с неговото благосъстояние, за превенция на разделянето 
 • Насърчаване на дейности за първична превенция на извеждането на деца от семейството (gatekeeping) в полза на подкрепата за запазване на семейството, а не на разделянето

По-долу са посочени неизчерпателно примери за такива решения: 

 • Родителски умения, чрез осигуряване на достъп до знания за такива умения и за детското развитие
 • Способност на родителите да се справят и устояват на трудности; Привличане и мобилизиране на мрежите за подкрепа по линия на разширеното семейство 
 • Насърчаване на положителни подкрепящи семействата практики и структури в общностите; Мобилизиране на групи, водени на местно ниво за установяване на случаи, изискващи закрила на детето и за осигуряване на подходящи действия
 • Гарантиране на висшия интерес на детето при всеки случай на извеждане на деца от семействата им, чрез проверка дали е спазен същият принцип и търсене на възможности за настаняване на детето в алтернативна грижа в семейна среда

Ключови критерии

 • Решения, при които се демонстрират ясни доказателства за въздействие и стойност за ползвателите, за които е установено, че работят в контекста на страната и ефикасността им е надлежно документирана
 • Решения, които се прилагат в продължение на поне 2 години
 • Решения с голям потенциал да са катализатор на положителна трансформация в общността и въздействие на системно ниво при разгръщане на мащаба и които са с реално или планирано ангажиране на национални инициативи и различни публични органи или институции
 • НПО с трайно успешна дейност и силни лидерски способности и капацитет за съдържателно участие в условията на консултантска подкрепа

В програмата с приоритет ще се ползват НПО и дейности/услуги, водени от и/или подкрепящи групи, най-силно засегнати от разделяне на деца от семействата им, вкл. дейности/услуги, водени от ромски общности и с насоченост към хора с увреждания.

Знаем, че не всички организации биха били в състояние да изпълнят всеки елемент от критериите по-горе, така че приканваме да се кандидатства и с решения, които са на ранен етап и които тепърва биха изисквали допълнителни иновации или адаптиране. 

"Сега изградихме партньорства с други организации и можем реално да видим стойността от това. На „Скейл Акселерейтър“ дължим нашата способност да растем като мащаб с бързи темпове и в някаква степен качеството на работата ни." (Участник в „Скейл Акселерейтър“, 2020 г.)

Местни сътрудници

За да се гарантира, че подкрепата почива върху здравата основа на правилното познаване на контекста, в който работят НПО, реализираме програмата в партньорство със сътрудници, базирани в България и съветници с познания и опит в местните условия. Функциите на тези хора ще са интегрална част от работата на експертите по разгръщане на мащаба на „Спринг Импакт“, с предоставяне на насоки, подкрепа и активно насърчаване на търсенето на начини за успешно оптимизиране на мащаба на решенията в програмата.

Подкрепа за участие

Консултантската подкрепа, предоставяна по програмата, е изцяло финансирана от Фонд „Мечтата на Таня“, като от участниците не се изисква съфинансиране. 

За да се гарантира, че не ще бъдат изключени НПО от участие поради липса на средства, ограничен капацитет откъм човешки или други ресурси, организациите, които ще бъдат избрани за експертната консултантска подкрепа, ще могат да подадат искания за получаване на ресурси и помощ за участието си в програмата. Със специален приоритет ще е участието на ключови кадри, на които ще е възложено да ръководят НПО по пътя към по-голям мащаб. Подкрепата ще е в зависимост от потребностите на съответната организация и ще се договаря индивидуално според случая. 

Ще има и възможности за тестване на идеи в малък мащаб с подкрепата на „Спринг Импакт“, така че участниците да могат на опитни начала да прилагат нови неща и да събират данни за тяхното въздействие като част от програмата.

Учим се един от друг

Със своето участие ставате част от престижната общност на завършилите „Скейл Акселерейтър“, като ще можете:

 • Да получавате изключителни покани за безплатни обучения
 • Да се срещате и да учите от организации, които също вървят по пътя към подобни цели
 • Да се включите в мрежи от екипи съмишленици, със стремеж да реализират по-силно въздействие за превенция на ненужното разделяне на семейства

Срок

Експертна консултантска подкрепа: подкрепата ще е за срок до 3 години, в зависимост от потребностите на съответната организация. Стартът ще е през ноември 2023 г.

Лаборатория за социални иновации: Повече информация ще се предостави в края на 2023 г.

Консултантски екип

Нашият екип е от консултанти специалисти в областта на разгръщането на мащаба, с разнообразен реален опит и работни познания и богата експертност по отношение на подходите за увеличаване на мащаба, като например разширяване на покритието на дейности с публични организации и институции, работа в партньорство с други НПО с оглед споделена цел и припознаване от общностите.

Запознайте се с екипа тук.

"Резултатът беше наистина преобразяващ, не само за нас като ръководители, но и за цялата организация за благотворителна дейност и съответно за хората и организациите, които подкрепяме." (Участник в „Скейл Акселерейтър“, 2021)

Какво получавате

„Спринг Импакт“ ще извърви рамо до рамо с вас пътя към по-голям мащаб, с цел пълно овладяване и разбиране на Вашето решение, контекст и организация и осигуряването на експертни насоки.  

Така ще можете да се откъснете от поглъщащата ежедневна работа и по един критичен начин да погледнете с рефлексия на дългосрочното въздействие на онова, което правите. Нещо повече: ще придобиете нови уникални умения, знания и нагласи, които ще Ви позволят да постигате резултати от стремежа и амбициите Ви за по-голям мащаб и след приключване на програмата.

„Постигнахме реална трансформация – щеше ми се да бях попаднал в програмата преди 8 години”. (участник в „Скейл Акселерейтър“, 2021 г.).

 Силна стратегия и изпълними планове

 • Амбициозна стратегия за по-голям мащаб, за която сте сигурни, че ще сработи в действителност и ще донесе ефект и стойност от мащаба за заинтересованите страни
 • Подробен модел за мащаба, показващ как ще изпълните стратегията за по-голям мащаб в реални условия
 • Знания за това как най-успешно да съобразите и да ангажирате национални публични и/или европейски инициативи и политики като ключов инструмент във Вашия подход за по-широк мащаб

 Финансова устойчивост в мащаб

 • Прецизно изготвен финансов модел с разходите и приходите, свързани с изпълнението на модела Ви за увеличаване на мащаба 
 • Възможност за критична преценка за това откъде да се покрият разходите за Вашето решение с по-голям мащаб – по линия на публични инициативи в страната, европейски инициативи, партньорства с бизнеса, фондации, международни НПО, както и за изготвяне на солидна обосновка за привличане на източници на финансиране и потенциални партньори

По-компетентно лидерство и екипи като цяло

 • Запознаване в дълбочина с нашата методология за разгръщане на мащаба и усвояване на практически умения и знания за прилагането ѝ във Вашата организация
 • Повишаване на компетентността на Вашия екип като цяло благодарение на тази методология, така че членовете му да прилагат съответните принципи и инструменти в своята работа, при други проекти и в своята бъдеща кариера в сектора
 • Взаимно учене от работата на организации, поели по същия път

Нагласите, знанията и инструментите за постигане на по-голям мащаб

 • Нагласа на ориентираност към въздействието, с оглед дългосрочни резултати, а не резултати по проект в краткосрочен план 
 • Прецизно разбиране на условията, необходими за ускоряване по пътя към по-голям мащаб по устойчив начин
 • Задълбочено познаване на пътища за разгръщане на мащаба в партньорство с други, за по-голямо покритие, което в противен случай не би могло да се осъществи и пълноценно използване на компетентностите, уменията и технологичния капацитет на партньорите

Въпроси?

Научете повече за програмата и нейните елементи, като се запознаете с най-често задаваните въпроси и техните отговори. Тук можете да научите повече за понятието „разгръщане на мащаба на въздействието“ ('scaling impact'), основните различия между двете направления на програмата, времето, което е нужно да се отдели и пр.

Какво означава понятието „мащаб“?

В „Спринг Импакт“ си даваме сметка, че понятието „мащаб“ (‘scale’) може да е модерен широко използван термин, в който се влага различен смисъл в зависимост от контекста, ала често бива неразбран или недефиниран на практика. Нашето определение на „мащаб“ е решение, което валидирано и доказано като успешно и което се разгръща, за да достигне до повече хора с трайно въздействие и устойчивост. 

Така при разгръщането на мащаба на дадено решение екипът Ви неимоверно увеличава неговото въздействие по начин, който повече съответства на размера на проблема, който искате да решите, при това с оперативна и финансова устойчивост.

Ние също предоставяме подкрепа на организации за постигане на по-голям мащаб във вертикален план, за промяна на политики, практики и поведение на институционално или надсистемно ниво, за по-добро справяне с проблемите. Разгръщането на мащаба не опира само до разширяване, а включва и по-интензивно внедряване на иновации по отношение на политики, норми, програмни рамки и оперативни ръководства, с оглед устойчивост. 

От какво ниво трябва да са доказателствата, които имам, за да кандидатствам?

За да имате готовност за разгръщане на мащаба, Вашето решение, интервенция или услуга трябва да е придружена със солидни данни за реализираните резултати, така че да се докаже, че наистина се стига до промяна във връзка с превенцията на разделянето на семейства и активна ангажираност от страна на потенциалните партньори. Изискваното ниво на доказателства ще зависи от вида дейност или услуга, което реализирате. Най-надеждните количествени доказателства са под формата на външни или независими оценки, като за „Спринг Импакт“ с приоритет ще са решения, подплатени именно с такива.

Какво се има предвид под „промяна на надсистемно ниво“?

При разгръщането на мащаба на интервенции за предотвратяване на ненужното разделяне на деца от семействата им в България от съществено значение е да се отчетат взаимодействията между съответните структури, практики, политики, нормативна уредба и отношения. Промяната на надсистемно ниво надхвърля постигането на малки промени на съществуващата система и е насочена към първопричините на проблемите, чрез трансформиране на системата по устойчив начин. 

Трябва ли нашата организация да е голяма? Трябва ли да сме с голям персонал?

За кандидатстването няма изисквания за големината на Вашата НПО, въпреки че търсим организации, които са най-подходящо позиционирани с оглед увеличаване на мащаба на своето въздействие. Обикновено обаче желаем осигуряването на 3-4 членове от Вашия персонал, вкл. един представител на ръководството, да могат през цялото време да участват в Експертната консултантска подкрепа, така че с времето да предадат във Вашата организация наученото. 

Ще има на разположение ресурси и подкрепа за участието на Вашата организация, ако това е необходимо за пълноценното ангажиране с програмата през цялото време.

Какво време е необходимо да се отдели?

Ние съобразяваме нашата подкрепа с потребностите на всяка отделна организация, така че този аспект би бил различен според случая. Ориентировъчно времето, което следва да се отдели, е следното:

Експертна консултантска подкрепа

За тригодишния срок на програмата се очаква поне 3-4 членове на съответната организация, включително представител на ръководството, да отделят най-малко 1 ден в месеца за:

-> Участие в специализирани семинари, при които се залага на взаимодействие и съвместна работа, с Вашия екип консултанти от „Спринг Импакт“, както присъствено, така и онлайн

-> Присъствие на редовни разговори за напредъка 

-> Овладяване на методологията на „Спринг Импакт“ за разгръщане на мащаба

-> Отделяне на време за тестване и въвеждане на иновации във Вашето решение и модел за мащаба

Лицето, определено за отговорник по проекта, трябва да отделя до 1 ден седмично за срока на програмата.

Къде ще се осъществява програмата?

Експертна консултантска подкрепа ще се предоставя чрез комбинация от:

 • Присъствени семинари и срещи в офиса на избраните организации (или на друго избрано място в близост)
 • Онлайн семинари и срещи чрез платформата Zoom.

предишни клиенти

на български
на български
на български
A U.S nonprofit & Kenyan NGO that aims to alleviate poverty and build resiliency in the drylands of Africa.  To date, the BOMA project has impacted +44, 000 woman and children.
на български

BeadforLife provide business training, programmes and support that enables women in Uganda who live in extreme poverty to become self-sustaining entrepreneurs thus, improving their livelihoods and well-being. One example is the Beading programme where fashionable fairtrade products are created in conjunction with business concepts such as accounting and quality control being taught.  We have worked with Bead for Life since August 2015 with the purpose of helping the organisation assess feasibility, develop a scale strategy and design a model for replicating their Street Business School (SBS), a programme that supports women to develop their capacity and business skills.

   
на български
Village Enterprise equips rural communities in Africa with resources to create sustainable businesses and new business activities which promote environmental best practices. Through this, they strive to end extreme poverty in rural Africa.
на български

Marie Stopes International (MSI) is one of the largest international family planning organisations in the world. Millions of the world's poorest and most vulnerable women trust Marie Stopes International to provide them with quality family planning and reproductive healthcare.

We work with MSI in Zambia on their Diva Centres initiative which is a human centred design approach to encouraging adolescents to access sexual health services. We are helping MSI to think about how this programme can be scaled and made sustainable.

на български
на български
на български

Groundswell is a nonprofit which works to tackle homelessness by working with homeless people and enable othem to take more control of their lives, have a greater influence on services, and therefore set a chain reaction of togetherness and opportunity. We worked with Groundswell to scale the impact of their Homeless Health Peer Advocacy Programme that partners former homeless with current homeless, to ensure health appointments are met.

на български

Silulo Ulutho Technologies have a social mission centred on bridging the digital divide through providing ICT services that are geographically and economically accessible. The organisation already have twenty six branches located in deprived areas of the Eastern and Western Capes of South Africa. Each café can serve 200-300 clients a day and Silulo have already trained over 12,000 students.

Silulo Ulutho Technologies was a participant in a South African Scale Accelerator programme we delivered in conjunction with The Rockefeller Foundation, Bertha Centre for Social Innovation & Entrepreneurship at Cape Town University and Franchising Plus.

на български
на български

Save the Children runs world-class programmes to save children’s lives and challenge world leaders to keep to their promises to give children a brighter future. Save the Children is part of Rapid Routes to Scale; a unique group of stakeholders from the academic, social and private sectors, committed to ensuring people in low and middle income countries have better health by understanding how primary care can be scaled and acting upon it.

Members include ICSF, The Bill & Melinda Gates Foundation, The Center for Health Market InnovationsGlaxoSmithKline, Innovations in Healthcare (formerly The International Partnership for Innovative Healthcare Delivery), Novo Nordisk, Merck & Co, Merck Serono and T-HOPE at The University of Toronto.

Rapid Routes to Scale undertook the first ever global in-depth study to identify healthcare innovations in developing countries that have the potential to be replicated to increase accessibility to affordable medicine. Find out more here.
 
на български

RECLAIM is a social change organisation that challenges the homogeneity that exists in the leadership profiles across UK society and supports youths and the working class people.

 
на български

The African Development Bank (AfDB) aims to spur sustainable economic development and social progress in its regional member countries, thus contributing to poverty reduction. AfDB funded a series of workshops, facilitated by the Social Fund for Development in Egypt, in which we participated by introducing social and micro franchising to the Egyptian market.

Through events and workshops, we discussed case studies, illustrated best practices, outlined financing mechanisms and drove awareness about the benefits of social and micro franchising to the country’s key stakeholders in large micro finance institutions (MFIs), corporations and NGOs.

на български
Social Bite is a social enterprise running an employment support programme for vulnerable and marginalised people experiencing homelessness across Scotland
Press enter to search or esc to cancel