Beth mae Scale Accelerator yn ei olygu?

Rhaglen gefnogi chwe mis o hyd yw’r Scale Accelerator ac mae cyfranogwyr yn cael budd o:

 

1. Gwasanaeth ymgynghorol pwrpasol

Mae tîm penodedig o 2-3 ymgynghorydd profiadol gan bob sefydliad sy’n cynnig dros 30 diwrnod o gefnogaeth ymgynghorol.

 

Bydd y tîm ymgynghorol yn eich helpu chi i ateb cwestiynau strategol allweddol megis:

 

Pa un o’r gwahanol lwybrau i gynyddu fydd yn diwallu eich amcanion orau?

Sut fydd yr ansawdd yr ydych ei eisiau yn cael ei gynnal ar y raddfa gynyddu honno?

Sut fydd eich sefydliad angen newid i gynyddu effaith?

Bydd y tîm ymgynghorol yn eich tywys chi trwy’r broses ddylunio, gan ddatblygu model i gynyddu eich effaith.  Fe fyddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu strategaeth partneriaethau, mecanweithiau sicrhau ansawdd a model ariannol.

2. Cydweithrediad a dysgu ymysg cohortau

Gan ddod ag arweinwyr cymdeithasol o’r un anian ynghyd o bob cwr o’r DU, mae’r Scale Accelerator yn cynnig cyfleoedd am gydweithrediad.

Mae cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio yn agored i bob cohort Scale Accelerator, gan gynnwys digwyddiad lansio, hyfforddiant preswyl a digwyddiad i gau’r rhaglen.

3. Arbenigedd technegol

Rydym yn bartner gydag arbenigwyr y sector sy’n cefnogi pob sefydliad i drafod eu heriau technegol penodol fel y byddant yn rhoi eu cynlluniau cynyddu ar waith.

4. Cefnogaeth hyblyg wedi i’r rhaglen ddod i ben

Am flwyddyn wedi’r rhaglen, fe fyddwch yn gallu cysylltu’n rheolaidd gyda’r tîm ymgynghorol ynghyd â derbyn cefnogaeth gyda mwy o ffocws, megis gweithdai, cyngor ymarferol a sesiynau datrys problemau, sy’n cael ei bennu gan anghenion penodol eich sefydliad.

5. Rhwydwaith a digwyddiadau Alumni

Mae Scale Accelerator wedi cefnogi cyfranogwyr wrth ddelio â materion yn amrywio o drais domestig, digartrefedd a thrais/diogelu ieuenctid, hyd at rymuso economaidd, diwygio’r system cyfiawnder troseddol a thlodi bwyd.

Ers 2015, mae 24 o brif elusennau ac entrepreneuriaid cymdeithasol y DU wedi cymryd rhan yn y Scale Accelerator.

Fe fyddwn yn eich cysylltu chi ag Alumni Scale Accelerator ac yn eich gwahodd chi i ddigwyddiadau dysgu ar gyfer yr Alumni Scale Accelerator.

Roedd Scale Accelerator yn brofiad o drawsnewid ar gyfer Spark Inside. Roedd wedi ein helpu ni i ddynodi strategaeth er mwyn cynyddu ein heffaith a’r gwasanaethau a gyflwynwn yn genedlaethol – ac roedd wedi amlygu’r seilwaith sydd ei angen arnom i’w roi ar waith yn gyntaf. Mae’r rhaglen wedi ein hatgyfnerthu ni i symud ymlaen yn gyflymach.

— Spark Inside, Cyfranogwr yn Scale Accelerator 2017

Ymuno â’n cohort nesaf

Mae Spring Impact yn cynnal rhaglen beilot sy’n fersiwn newydd o’r Scale Accelerator ac yn cael ei dywys gan faterion, a fydd yn canolbwyntio ar gynyddu effaith prosiectau sy’n helpu pobl yn wynebu anghenion lluosog cymhleth, megis digartrefedd a chamddefnyddio sylweddau.

Ein nod yw archwilio sut y gall dull sydd wedi’i dargedu mwy fod o fudd i sefydliadau ag uchelgais a diddordeb a rennir mewn ymyrraeth i systemau, er mwyn cynyddu eu heffaith

Os nad ydych yn gweithio gyda phobl sy’n wynebu anghenion lluosog cymhleth, rydym dal eisiau i chi gadw mewn cysylltiad. Fe fyddwn yn recriwtio ein cohort Scale Accelerator nesaf yn ddiweddarach yn 2020.

Cliciwch yma i gofrestru am newyddion a diweddariadau rheolaidd am Scale Accelerator, gan gynnwys rowndiau recriwtio yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am:

Rhaglenni ymyrraeth a leolir yn y DU ac a ddylunnir gyda dull holistig sy’n canolbwyntio ar unigolyn gan gefnogi pobl a all fod yn profi unrhyw gyfuniad o:

  •  Ddigartrefedd
  • Troseddu presennol neu hanesyddol
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Salwch meddwl
  • Trais a chamdriniaeth ddomestig

Ar gyfer y meini prawf cymhwyster llawn, edrychwch ar ein ffurflen gais.

Sut i ymgeisio:

Cyflwynwch fersiwn cyflawn o’r ffurflen gais hon a dogfennau cysylltiedig erbyn 9 Hydref 2019 at accelerator@springimpact.org.

Rydym yn derbyn fersiynau ysgrifenedig a fideo o’r ffurflen gais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu dros e-bost.

Mae Scale Accelerator wedi cael ei wneud yn bosibl gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yr ariannwr mwyaf o ran gweithgaredd cymunedol yn y DU, sy’n dosbarthu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Gyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym yn falch o gynnig lleoedd sydd wedi’u sybsideiddio ar Scale Accelerator.

Bydd cymorthdaliadau llawn ar gael ar gyfer y mwyafrif o sefydliadau a dderbynnir ar y Scale Accelerator.

Efallai y bydd cais yn cael ei wneud i sefydliadau mwy, neu’r rheini sy’n derbyn arian ar hyn o bryd i gynyddu, i gyfrannu tuag at y costau.

Press enter or esc to cancel