Beth mae Scale Accelerator yn ei olygu?

Rhaglen gefnogi chwe mis o hyd yw’r Scale Accelerator ac mae cyfranogwyr yn cael budd o:

 

1. Gwasanaeth ymgynghorol pwrpasol

Mae tîm penodedig o 2-3 ymgynghorydd profiadol gan bob sefydliad sy’n cynnig dros 30 diwrnod o gefnogaeth ymgynghorol.

 

Bydd y tîm ymgynghorol yn eich helpu chi i ateb cwestiynau strategol allweddol megis:

 

Pa un o’r gwahanol lwybrau i gynyddu fydd yn diwallu eich amcanion orau?

Sut fydd yr ansawdd yr ydych ei eisiau yn cael ei gynnal ar y raddfa gynyddu honno?

Sut fydd eich sefydliad angen newid i gynyddu effaith?

Bydd y tîm ymgynghorol yn eich tywys chi trwy’r broses ddylunio, gan ddatblygu model i gynyddu eich effaith.  Fe fyddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu strategaeth partneriaethau, mecanweithiau sicrhau ansawdd a model ariannol.

2. Cydweithrediad a dysgu ymysg cohortau

Gan ddod ag arweinwyr cymdeithasol o’r un anian ynghyd o bob cwr o’r DU, mae’r Scale Accelerator yn cynnig cyfleoedd am gydweithrediad.

Mae cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio yn agored i bob cohort Scale Accelerator, gan gynnwys digwyddiad lansio, hyfforddiant preswyl a digwyddiad i gau’r rhaglen.

3. Arbenigedd technegol

Rydym yn bartner gydag arbenigwyr y sector sy’n cefnogi pob sefydliad i drafod eu heriau technegol penodol fel y byddant yn rhoi eu cynlluniau cynyddu ar waith.

4. Cefnogaeth hyblyg wedi i’r rhaglen ddod i ben

Am flwyddyn wedi’r rhaglen, fe fyddwch yn gallu cysylltu’n rheolaidd gyda’r tîm ymgynghorol ynghyd â derbyn cefnogaeth gyda mwy o ffocws, megis gweithdai, cyngor ymarferol a sesiynau datrys problemau, sy’n cael ei bennu gan anghenion penodol eich sefydliad.

5. Rhwydwaith a digwyddiadau Alumni

Mae Scale Accelerator wedi cefnogi cyfranogwyr wrth ddelio â materion yn amrywio o drais domestig, digartrefedd a thrais/diogelu ieuenctid, hyd at rymuso economaidd, diwygio’r system cyfiawnder troseddol a thlodi bwyd.

Ers 2015, mae 24 o brif elusennau ac entrepreneuriaid cymdeithasol y DU wedi cymryd rhan yn y Scale Accelerator.

Fe fyddwn yn eich cysylltu chi ag Alumni Scale Accelerator ac yn eich gwahodd chi i ddigwyddiadau dysgu ar gyfer yr Alumni Scale Accelerator.

Roedd Scale Accelerator yn brofiad o drawsnewid ar gyfer Spark Inside. Roedd wedi ein helpu ni i ddynodi strategaeth er mwyn cynyddu ein heffaith a’r gwasanaethau a gyflwynwn yn genedlaethol – ac roedd wedi amlygu’r seilwaith sydd ei angen arnom i’w roi ar waith yn gyntaf. Mae’r rhaglen wedi ein hatgyfnerthu ni i symud ymlaen yn gyflymach.

— Spark Inside, Cyfranogwr yn Scale Accelerator 2017
Press enter or esc to cancel