Beth yw Scale Accelerator?

Sefydliad yw Spring Impact (a adwaenwyd yn flaenorol fel The International Centre for Social Franchising), gyda ffocws unigol a phenodol ar gynyddu effaith gymdeithasol. Rydym yn cefnogi prosiectau effaith gymdeithasol sydd wirioneddol yn drawsnewidiol eu natur i ddatblygu’r cynlluniau strategol, y systemau a’r prosesau y maent eu hangen i allu cynyddu – a chyrraedd cymaint yn fwy o bobl.

Rhaglen Spring Impact yw’r Scale Accelerator i gynnig y gefnogaeth a’r arbenigedd y mae sefydliadau o fewn y DU eu hangen i gynyddu eu harloesedd cymdeithasol. Yn 2015, lansiwyd ein Scale Accelerator cyntaf erioed. Gyda chefnogaeth gan ystod o gyllidwyr, rydym, dros y tair blynedd diwethaf, wedi gweithio ag arloeswyr cymdeithasol addawol sy’n delio gydag ystod o faterion, o ddigartrefedd i arweinyddion ieuenctid, i ddatblygu strategaeth a model i gynyddu eu heffaith. Hyd yn hyn, mae 17 o sefydliadau o bob cwr o’r wlad wedi cymryd rhan.

Tra bod ystod o adnoddau sy’n canolbwyntio ar gefnogi arloesedd, datblygu syniadau newydd, neu gefnogi sefydliadau i ddysgu, mae Scale Accelerator yn canolbwyntio ar gynyddu effaith yn hytrach na chefnogi twf sefydliadol.

Yn 2019, rydym yn lansio ein trydydd Scale Accelerator a thros y tair blynedd nesaf, byddwn yn cefnogi pedwar cohort. Rydym yn edrych yn awr am sefydliadau uchelgeisiol ag arloesedd cymdeithasol cyffrous i ymuno â’n cohort cyntaf.

Beth fyddaf yn ei dderbyn o gymryd rhan?

Cefnogaeth ymgynghorol bwrpasol

Bydd tîm profiadol Spring Impact yn cynnig 9 mis o gefnogaeth ymgynghorol bwrpasol, gan dywys eich sefydliad trwy ddull o gynyddu sydd wedi’i brofi. Trwy gyfres o weithdai a chyfarfodydd, fe fyddwn yn cyd-ddatblygu:

 • Strategaeth uchelgeisiol i gynyddu
 • Y cynllun o ran sut y byddwch yn gweithredu’r strategaeth
 • Model ariannol i gyd-fynd â hyn

Wedi’r 9 mis cychwynnol o gefnogaeth, byddwn yn parhau i weithio â chi fel y byddwch yn rhoi eich strategaeth gynyddu ar waith. Byddwn yn cynnig cefnogaeth bwrpasol a hyblyg gan gynnig y cyfle i chi fynychu digwyddiadau hyfforddi gyda’r cohort.

Arbenigedd sydd wedi’i Deilwra

Ar hyd y daith, byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth oddi wrth ein sefydliadau partner i fynd i’r afael â sialensiau penodol er mwyn paratoi i gynyddu. Fe fyddwn yn gweithio gyda chi i ddynodi lle y gallai eich sefydliad gael budd o gefnogaeth ychwanegol ac yn dyrannu cyllideb sy’n bodoli eisoes i’ch galluogi chi i gael mynediad at arbenigedd. Er enghraifft, gall sefydliadau gael mynediad at gefnogaeth i ddatblygu eu gwaith monitro a gwerthuso, neu farchnata.

Gweithio ochr yn ochr â sefydliadau o’r un anian a dysgu oddi wrthynt

Fel rhan o gohort, bydd eich sefydliad yn cael y cyfle i fynychu digwyddiadau dysgu a rhannu arfer gorau gydag arweinwyr eraill y sector cymdeithasol sy’n gweithio hefyd i gynyddu eu harloesedd cymdeithasol.

A ddylwn i ymgeisio?

Rydym yn chwilio am sefydliadau sy’n gallu diwallu mwyafrif y canlynol:

 • Gweithredu yn y DU
 • Mynd i’r afael ag angen cymdeithasol enbyd
 • Mynd ati i ymgysylltu gyda phobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon o’r mater yr ydych yn ceisio ei drafod mewn ffordd ystyrlon
 • Sydd ag ychydig o dystiolaeth o effaith (boed yn ansoddol neu’n fesurol)
 • A fyddai’n debygol o fod yn llwyddiannus mewn lleoliadau newydd
 • Wedi derbyn galw oddi wrth bartneriaid neu gyllidwyr posibl
 • Sydd â ffynhonnell sefydlog o arian

Rhaglen ddwys yw’r Scale Accelerator sy’n gofyn i uwch dîm arwain eich sefydliad i gydweithredu gyda ni i ddatblygu eich strategaeth gynyddu a model busnes. Rydym felly yn chwilio am dimau sy’n gallu ymrwymo amser i gymryd rhan mewn oddeutu 5 gweithdy a chyfarfodydd misol trwy gydol cwrs y rhaglen.

Sut i ymgeisio:

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, llenwch y ffurflen gais, sydd i’w chanfod yma, erbyn 28 Chwefror:  Application form Feb 2019

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn gwahoddiad i ddiwrnod hyfforddi a fydd yn cyflwyno dull Spring Impact i gynyddu a’r hyn i’w ddisgwyl o’r Scale Accelerator. Sicrhewch eich bod yn nodi’r dyddiadau canlynol yn eich dyddiadur:

 • Newcastle: 12 Mawrth 2019
 • Llundain: 13 Mawrth 2019

Yn dilyn yr hyfforddiant, fe fyddwn yn trefnu cyfweliadau ffôn gydag ymgeiswyr.

Gwnaed y rhaglen yn bosibl trwy’r Gronfa Loteri Fawr, yr ariannwr mwyaf o weithgareddau cymunedol yn y DU, sy’n dosbarthu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

 

Press enter or esc to cancel